CE-MARKERING

Artikel uit de Leeuwarder Courant van 11 mei 201284% van de jachtwerven overtreedt de Wet

Deze opzienbarende conclusie werd getrokken door de Inspectie Leefomgeving en Transport die in 2011 de naleving op de Wet pleziervaartuigen onderzocht. Er kan een nuance aangebracht worden. Deels was dit door gebrek aan kennis hoewel de jachtwerven en/of fabrikanten van boten ook net als iedere burger de wet behoren te kennen. Een deel overtrad de Wet echter ook doelbewust en dat is zorgwekkend.

 

De Wet pleziervaartuigen

De Wet pleziervaartuigen implementeert de Europese richtlijn Pleziervaartuigen en stelt eisen waaraan de vaartuigen moeten voldoen die na 16 juni 1998 op de markt worden gebracht. Op grond van deze Wet is het verboden om pleziervaartuigen tussen 2,5 en 24 meter in de handel te brengen zonder dat deze voorzien zijn van de CE-markering. Het doel is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor gebruikers. Anderzijds neemt uniforme regelgeving belemmeringen weg van vrije handel tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap.
CE-markering mag niet verward worden met een eventueel kwaliteitsmerk ten behoeve van de gebruiker. De Wet stelt ook geen eisen aan het gebruik.

 

Categorie bootontwerp

De richtlijn omvat vier zogenaamde ontwerpcategorieën waarvoor een vaartuig geschikt kan zijn. Afhankelijk van de categorie worden er eisen en normen gesteld aan het vaartuig.

 • Ontwerpcategorie A (Oceaan): Ontworpen voor lange reizen waarbij de windkracht meer dan 8 Bft kan zijn en de golfhoogte meer dan 4 meter.
 • Ontwerpcategorie B (Zee): Ontworpen voor zeereizen t/m een mogelijke windkracht 8 en golfhoogte van 4 meter.
 • Ontwerpcategorie C (Kust): Ontworpen voor kustwateren, grote baaien, riviermondingen, meren en rivieren bij een mogelijke windkracht 6 en golfhoogte t/m 2 meter.
 • Ontwerpcategorie D (Beschut): Ontworpen voor beschutte wateren onder de kust, kleine baaien, rivieren en kanalen bij een mogelijke windkracht 4 en golfhoogte van (incidenteel) 0,5 meter

CIN plaatje

 

CE-markering

Schepen met CE-markering zijn eenvoudig te te herkennen. Ieder schip moet namelijk een op de spiegel aangebracht identificatienummer te hebben (Craft Identification Number = CIN, zie afbeelding) dat de volgende gegevens omvat:

 • land van fabricage (Nederland = NL)
 • fabriekscode (JHN = Jachtwerf Haarsma Nieuwebrug)
 • individueel serienummer (LC019 = Langenberg Cabin cruiser met bouwnummer 019)
 • jaar van productie (D2 = April 2012)
 • modeljaar (12 = 2012)

BouwersplaatjeDaarnaast dient de fabrikant op het vaartuig een zogenaamd 'bouwersplaatje' aan te brengen dat zichtbaar is vanaf de stuurpositie. Dit plaatje dient de volgende gegevens te bevatten:

 • naam van de fabrikant (Jachtwerf P. Haarsma)
 • CE-markering (CE)
 • categorie bootontwerp (C)
 • maximale belasting (2000 kg)
 • aantal personen waarop de boot berekend is (4)

Tot slot moet elk vaartuig beschikken over een eigenaarshandleiding met daarin de volgende gegevens:

 • informatie van het bouwersplaatje
 • het CIN
 • het leeggewicht
 • informatie over risico's van brand
 • informatie over risico's van het volstromen met water
 • informatie over stuureigenschappen
 • de verklaring van overeenstemming waarin de fabrikant verklaart dat het vaartuig in overeenstemming is met de essentiele veiligheidseisen
 • een lijst met gebruikte normen.

 

Uitzonderingen

De Wet is op een aantal categorieën vaartuigen niet van toepassing. Eén daarvan is dat voor persoonlijk gebruik gebouwde vaartuigen niet aan de Wet te hoeven voldoen mits zij niet gedurende vijf jaar na de bouw op de markt worden gebracht. In het jargon worden deze vaartuigen ook wel 'zelfbouw' genoemd of omschreven als 'gebouwd in eigen beheer'. Dit sluit niet uit dat het vaartuig niet (deels) door een jachtwerf is gebouwd. De eigenaar van het vaartuig kan een jachtwerf inhuren om zijn schip te bouwen of alleen het casco door een fabrikant laten maken. Dergelijke schepen hoeven niet te voldoen aan de (veiligheids-) regels uit de Wet en hebben ook geen CE-certificaat. In de praktijk blijkt dat schepen zonder CE-markering in het algemeen van mindere kwaliteit zijn dan hun broertjes en zusjes met CE-markering en in voorkomende gevallen zijn ze zelfs onveilig.

 

Langenberg Cabin Cruiser en CE

Het spreekt voor zich dat iedere op de markt gebrachte Langenberg Cabin Cruiser voldoet aan de Wet pleziervaartuigen. Dit betekent dat van elk vaartuig een handleiding wordt opgesteld en de CE-markering en het bouwersplaatje worden aangebracht. Daarnaast is er van ieder type Langenberg Cabin Cruiser technische documentatie samengesteld op basis waarvan kan worden beoordeeld of het vaartuig in overeenstemming is met de eisen uit de richtlijn Pleziervaartuigen.
Mocht de Inspectie Leefomgeving en Transport opnieuw een onderzoek doen dan zal Overwijk Yachting in ieder geval deel uitmaken van de groep die alles wel goed geregeld heeft. Wij vinden het namelijk van groot belang, naast het voldoen aan de Wet, om klanten een goed en veilig gevoel te geven bij de aanschaf en het gebruik van de Langenberg Cabin Cruiser.

 


Bronnen

RICHTLIJN 94/25/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen

Wet van 29 november 1996, houdende regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen)

Kamerstuk Tweede Kamer der Staten-Generaal, 23 april 1996, 24 689 nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING, Regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen)

Safety and environment: EU harmonised requirements for recreational craft

Inspectie Leefomgeving en Transport, 23 april 2012, Handhavingsactie 2011 Wet pleziervaartuigen. Onderzoek naar de naleving van de Wet pleziervaartuigen

TOP